Stoyanova, N. “Geography of Boredom. On Bogomil Raynov’s Travelling in Everyday Life”. Labyrinth, vol. 22, no. 2, Apr. 2022, pp. 177-95, doi:10.25180/lj.v22i2.273.